Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

В сучасних умовах господарювання органічно співіснують малий, середній та великий бізнес, останній з яких є найбільш чисельним і поширеним сектором економіки.

Основними економічними особливостями, що відрізняють його від інших підприємств є відокремленість, вузька спеціалізація, реалізація вироблених товарів (наданих послуг) на ринку через купівлю-продаж.

Малий бізнес – це діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою одержання прибутку


Основні характеристики малого бізнесу наведені на рис. 21.1.


забезпечує швидку окупність витрат та свободу ринкового вибору
характеризується високою мобільністю
сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції
насищає ринок товарами та послугами

Рис 21.1 – Характерні риси малого бізнесу

Основу малого бізнесу становлять невеликі підприємства, характерними ознаками яких є незначна кількість штатних працівників (до 50 осіб) та невеликі обсяги виробництва (не більше суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом НБУ щодо гривні).

Особливістю підприємств малого бізнесу є не тільки незначна кількість працівників і незначні обсяги діяльності, але й методика обліку.

Так, для суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які згідно діючого законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва (незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності), затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій спрощеного зразка («спрощений План рахунків»), який порівняно із загальним значно коротший.

Всього в плані рахунків суб’єктів малого підприємництва передбачено 25 рахунків, з яких 10 рахунків (13,14,15,35,39,44,46,66,69,79,85) – не змінили свого значення в порівнянні із загальним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.План рахунків затверджений наказом №186, зроблений під так званий «спрощений облік» і «спрощену звітність».

Основні відмінності «спрощеного» Плану рахунків від загального плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій наведено на рис. 21.2.


Рис 21.2 – Основні відмінності «спрощеного» Плану рахунків

Крім того, відповідно до п.5 ст.8 Закону України про «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 підприємства малого бізнесу самостійно обирають і встановлюють:

- форму організації бухгалтерського обліку;

- облікову політику підприємства;

- форму бухгалтерського обліку;

- системи і форми управлінського обліку;

- правила документообігу;

- технологію обробки облікових документів;

- первинні документи і правила їх підписання і оформлення;

- систему і регістри аналітичного обліку;

- порядок і терміни проведення інвентаризації;

- відповідальність за підписання документів і звітних форм.

Так, відповідно до методичних рекомендацій №422 узагальненя інформації про господарські операції малі підприємства можуть здійснювати за допомогою простої та спрощеної форми.

Особливості застосування кожної з форм та облікові регістри, що підлягають заповненню при їх використанні наведені на рис. 21.3.


Рис 21.3 – Умови застосування та склад форм організації бухгалтерського обліку малих підприємств

Малі підприємства також можуть використовувати механізовану або автоматизовану форму бухгалтерського обліку. При цьому важливою умовою є дотриманя єдиних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.99 р.

Застосування цих регістрів можливо тільки за умови використання спрощеного Плану рахунків та складання фінансової звітності відповідно до вимог ПСБО 25.

Структура та зміст інформації наведеної у облікових регістрах простої та спрощеної форми організації бухгалтерського обліку малих підприємств наведено в таблиці 21.1.

Таблиця 21.1

Побудова та зміст облікових регістрів за умови використання простої та спрощеної форм організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого бізнесу

Обліковий регістр Розділ і назва регістру Зміст – облік і узагальнення інформації про:
Відомість 1-м І. Облік готівки та грошових документів готівкові кошти та грошові документи
ІІ. Облік грошових коштів та їх еквівалентів грошові кошти на рахунках банків, еквіваленти грошових коштів та кошти у дорозі
Відомість 2-м «Облік запасів» - виробничі запаси, тварини на вирощуванні та вигодівлі, МШП, готова продукція, товари, торгова націнка на ТЗВ
Відомість 3-м І. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за податками і платежами, облік довгострокових зобов’язань та доходів майбутніх періодів розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами та іншими дебіторами; короткострокові векселі одержані та резерв сумнівних боргів
довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, з оренди та інші
розрахунки за податками, обов’язковими платежами, зі страхування
розрахунки з постачальниками та підрядниками, учасниками; короткострокові позики та короткострокові векселі видані; поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями та ін.
доходи майбутніх періодів
ІІ. Облік розрахунків з оплати праці розрахунки з оплати праці
Відомість 4-м І. Облік необоротних активів і зносу основні засоби, інвестиційна нерухомість, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та їх знос
ІІ. Облік капітальних інвестицій та інших необоротних активів довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, інші необоротні активи, поточні фінансові інвестиції
Відомість 5-м І. Облік витрат елементи витрат операційної діяльності
не операційні витрати звичайної діяльності, податок на прибуток і надзвичайні витрати
ІІ. Облік витрат на виробництво витрати на основне та допоміжне виробництво, виробничий брак
ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів доходи від реалізації, інші операційні, інші звичайні та надзвичайні доходи, вирахуваня доходу; фінансові результати; нерозподілені прибутки (непокриті збитки), використання прибутку
ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів витрати майбутніх періодів, капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження
Оборотно-сальдова відомість

Крім того, слід зазначити, що використовуючи свої право на вибір форми бухгалтерського обліку підприємства іноді відмовляються від регістрів запропонованих Наказом №422 на користь комп’ютерних бухгалтерських програм або ведуть облік на основі звичайних листів-пустографок.

Зокрема, остання дозволяє поєднати в одному регістрі як синтетичний так і аналітичний облік за один робочий прийом, що робить облікову реєстрацію більш наглядною.

При цьому за кожним рахунком робочого Плану рахунків підприємством відкривається відомість, де відображають найменування рахунку, період, найменування або штам підприємства. В лівій частині регістра пказують обороти за дебетом, у правій – за кредитом.

Форма регістру може мати наступний вигляд (табл. 21.2):

Таблиця 21.2

Форма регістра бухгалтерського обліку для суб’єктів малого підприємництва, що використовують облік на основі пустографок

№ з/п Дата операції Зміст операції Сальдо на поч. місяця У дебет рахунку _____з кредиту рахунків Разом сума за дебетом З кредиту рахунка _____в дебет рахунків Разом сума за кредитом Сальдо на кінець місяця
Дт Кт Дт Кт

Облік суб’єктів малого підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування передбачає лише ведення Книги обліку доходів та витрат, форма та порядок ведення якої регламентовано Указом Державної податкової адміністрації України від 13.10.1998 р. № 477.

Що стосується фізичнх осіб-підприємців, то необхідно зазначити, що особи, які сплачують фіксований податок, звільняються від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат.

Приватні підприємства, що застосовують загальну систему оподаткування або сплачують єдиний податок, для визначення результатів підприємницької діяльносі протягом календарного року ведуть Книгу обліку доходів і витрат (таблиця 21.3).

Таблиця 21.3

Порядок відображення операцій в Книзі обліку доходів та витрат суб’єктів малого підприємництва фізичних осіб платників єдиного податку

Період обліку (день, тиждень, місяць, рік) Кількість виготовленої продукції, наданих послуг Витрати на виробництво продукції Кількість реалізованої продукції, наданих послуг Ціна проджу продукції, наданих послуг Сума виручки (доходу) Чистий дохід


0001266100304656.html
0001322074918830.html
    PR.RU™