Економічне зростання і економічний розвиток

Слід розрізняти поняття “економічне зростання” та “економічний розвиток”, які співвідносяться між собою, але несуть різне наповнення.

Розвиток – це перехід від одного стану економіки до іншого, зростання ж є збільшенням обсягів виробництва. Економічне зростання є змістом розвитку. Зростання може відбуватись і за умов відсутності економічного розвитку, тоді як економічний розвиток без економічного зростання неможливий. Економічний розвиток – це процес функціонування та еволюції економічної системи в довгостроковому періоді, що характеризується зміною ринкової кон’юнктури

Економічний розвиток характеризується рядом показників, основними серед яких є:

1) темп приросту ВВП;

2) ВВП на душу населення;

3) темп приросту ВВП на душу населення;

4) виробництво основних видів промислової продукції на душу населення;

5) темп приросту виробництва основних видів промислової та сільськогосподарської продукції на душу населення;

6) показники ефективності функціонування національної економіки, що визначаються на підставі ВВП (продуктивність праці, фондовіддача, фондомісткість, матеріаломісткість, енергомісткість тощо);

7) показники рівня і якості життя населення (середня тривалість життя, рівень освіти населення, середня тривалість робочого дня, індекс людського розвитку (акумулює в собі показники тривалості життя, грамотності, ВВП на душу населення) тощо);

8) індекс економічного зростання ВВП.

Наведемо розрахунки деяких показників, які здійснюються за формулами:

, (11.1)

де – темп приросту ВВП за відповідний період, %;

– ВВП на кінець періоду, грн.;

– ВВП на початок періоду, грн.

, (11.2)

де Ізр – індекс економічного зростання ВВП;

– валовий внутрішній продукт звітного періоду, грн.;

– валовий внутрішній продукт базового періоду, грн.

Таким чином, економічне зростання виступає основним критерієм економічного розвитку країни. Економічне зростання національної економіки можна розглядати також як збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка з одночасним підвищенням продуктивності.Як відомо, розвиток економіки має циклічний характер. Економічний цикл – це період, протягом якого економіка проходить шлях від одного спаду або піднесення до іншого спаду або піднесення [30].

Окремі економічні цикли різняться між собою, однак всі вони характеризуються певними послідовними періодами (фазами), до яких відносять: 1) пік, 2) спад, 3) дно, 4) піднесення (рис. 11.2).


Рис. 11.2. Циклічність економічного розвитку


0004375843067929.html
0004442376726517.html
    PR.RU™