Дайте визначення понять «політична організація», «політична партія», «громадське об’єднання»

2. Назвіть основні фактори формування партійних систем.

3. Охарактеризуйте взаємозв’язок партійних та виборчих систем.

4. Особливості формування партійної системи в Україні.

Питання для обговорення:

  1. Чи є закономірним явищем виникнення партій у суспільстві? Якщо так, то які фактори, об’єктивні чи суб’єктивні, є першопричиною їх виникнення?
  2. Скільки партій потрібно в Україні на сучасному етапі і взагалі в подальшому? Чи пов’язано їх виникнення в такій великій кількості з перехідним періодом? Аргументуйте відповідь.
  3. Які з партій в Україні, на Ваш погляд, наближені до реалізації приналежних їм функцій?
  4. Куди прямує партійна система України?

Завдання для самостійної роботи:

  1. Які етапи в історії виникнення політичної партії виділяє Макс Вебер? Назвіть ці етапи і коротко охарактеризуйте їх.
  2. Визначте правові основи створення і діяльності політичних партій в Україні. Закон України „Про політичні партії в Україні”.
  3. У чому полягає відмінність суспільно-політичного руху від політичної партії.
  4. Складіть схему: типологія партійних систем.
  5. Складіть теоретичну модель політичної партії.

Теми рефератів:

Сучасні виборчі системи, їх сутність та специфіка

Методичні рекомендації:

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні опрацювати та законспектувати основний теоретичний матеріал з цієї теми, що містить розкриття таких питань: політична партія та партійні системи, їх функція, історична необхідність їх появи. У власні політологічні словники потрібно занести визначення запропонованих понять, ключовими серед яких є політична партія, партійна система, функції політичної партії, суспільно-політичні рухи, громадсько-політичні об’єднання. При підготовці рефератів необхідно використати матеріал поданої нижче літератури, що містить у собі підручники, наукові статті та монографії, науково-пізнавальні твори.

Для самостійної роботи пропонується на основі програмних засад різних політичних партій за основними соціальними питаннями узагальнити та систематизувати основні шляхи їх розв’язання для подальшої схематичної класифікації політичних партій, скласти теоретичну модель політичної партії. Ґрунтуючись на поданих запитаннях для дискусії, студенти повинні розробити систему доказів для відстоювання власної позиції щодо необхідності існування політичних партій у суспільстві, основних, на думку студентів, факторів їх появи та функціонування, охарактеризувати процес появи, розколу, об’єднання, трансформації політичних партій, визначивши основні суб’єктивні та об’єктивні чинники цих процесів.

Література:


0008370247380748.html
0008476577975643.html
    PR.RU™